के.पी.जी महाविद्यालयात प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्व् विद्यालय, नाशिक यांचे मार्फत शिक्षक व विद्यार्थ्यांसाठी मूल्य शिक्षण आणि मेडिटेशन मार्गदर्शन.